Dalil-dalil dari golongan yang membantah dan jawabannya

Dalil-dalil dari golongan yang membantah dan jawabannya

Kelompok pengingkar, berdalil dengan hadis-hadis Nabi Saw. berikut ini; 

Hadis riwayat imam Ahmad bin Hanbal, ”Dari habib Ibnu Abi Tsabit, dari Urwah dari siti Aisyah r.a, Nabi Muhamad Saw. mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar pergi sembahyang dan beliau tidak berwudu lebih dulu”. Kata mereka, jelas hadis ini menegaskan, berciuman dengan istri tidak membatalkan wudu. 

Para pakar hadis; Sofyan Tsuri, Yahya bin Said al-Qat’han, Abubakar an-Nisaburi, Abu Hasan Daruquthni, Abubakar al-Baihaqi dan lain-lain mengatakan, hadis diatas ini dho’if (lemah), tidak dapat dipakai untuk sumber hukum. Berkata imam Ahmad bin Hanbal, berkata Abubakar an-Nisaburi, Habib Ibnu Tsabit tersalah, dari cium orang puasa, kepada cium orang berwudu. (al Majmu’jilid 2 hal.32). Yang

Berkata imam Abu Daud, “Diriwayatkan oleh Sofyan Tsuri, bahwa habib Ibnu Tsabit hanya merawikan hadis dari Urwah al Muzni, bukan dari Urwah bin Zubair. Urwah al-Muzni, seorang tidak dikenal (majhul), hadis yang shahih dari Siti Aisyah ialah ‘bahwa Nabi mencium istrinya ketika beliau berpuasa’ ” (al-Majmu’ jilid 2 halaman 32). 

Dalam kitab Mizanul I’tidal jilid 3 hal.65 karangan Ad-Zahabi, dikatakan, “Urwah al-Muzni ,guru habib bin Tsabit, adalah seorang yang tidak dikenal (majhul). Karenanya, hadis Habib bin Tsabit dari Urwah ini, hadis  dha’if, yang menurut usul fiqih tidak boleh dipakai untuk dalil. 

Kelompok pengingkar, mengemukakan dalil, ”Dari Abu Rouq diambilnya dari Ibrahim at-Taimi, diambilnya dari Siti Aisyah ra, beliau berkata, ‘Bahwasanya, Nabi Saw. adalah mencium (istrinya) sesudah berwudu, kemudian beliau tidak mengulang wudunya lagi”. Kata mereka, jelaslah dari hadis ini, mencium istri tidak membatalkan wudu!

Abu Roug didho’ifkan/dilemahkan oleh Ibnu Mu’in (al-Majmu’ jilid 2 hal.33). Dalam hadis ini, Ibrahim at-Taimi mengambil hadis dari siti Aisyah, padahal ibrahim at-Taimi tidak pernah bertemu dengan siti Aisyah, beliau adalah seorang Tabi’ Tabi’in bukan Tabi‘in. 

Dalam kitab Mizanul I’tidal, Ibrahim bin Muhamad bin Ibrahim bin al-Harits at-Taimi mengambil hadis dari bapaknya, dan bapaknya itu mengambil dari Ibnu Ubaidah. Berkata Abu Hatim, ‘Dia (maksudnya Ibrahim at-Taimi) banyak mengeluarkan hadis yang mungkar’. Berkata Imam Bukhori, ‘Hadisnya, tidak tsabit (tidak tetap/kuat)’. Berkata Imam Daruquthni, ‘Dia dho’if’ (lihat Mizanul I’tidal jld 1, hal.55).

Hadis yang dha’if, menurut usul fiqih, tidak boleh dipakai untuk dalil.

Mereka berdalil lagi, hadis riwayat imam Bukhori, “Dari Abu Qutadah al-Anshari, Rasulallah Saw. shalat sedang menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulallah Saw. (cucu beliau Saw). Manakala, beliau sujud, beliau letakkan anak itu, dan manakala beliau berdiri beliau gendong anak itu”(HR.Bukhori dan Muslim–fathul Bari jilid 2, hal.37). Kata  mereka , dalam hadis ini Nabi menggendong anak wanita, ini satu bukti, bersentuhan dengan wanita, tidak membatalkan wudu.

Umamah binti Zainab adalah cucu (termasuk muhrim) beliau Saw.,dari anak beliau Zainab r.a., dan ketika itu Umamah masih kecil. Oleh Karena itu, bersentuh dengan wanita muhrim dan anak kecil,  tidak membatalkan wudu.

Mereka berdalil lagi dengan hadis, “Dari siti Aisyah r.a,  yang berkata, ‘Aku tidur dihadapan Rasulallah, dan kakiku dipihak kiblat beliau. Apabila beliau sujud, beliau singkirkan kakiku (dengan tangannya), maka saya tarik kakiku, dan apabila beliau telah berdiri, saya luruskan kembali” (HR. Bukhori,–fathul Bari jilid 2, hal. 135).

Atau hadis riwayat Imam Muslim, “Dari Aisyah ra, beliau berkata, “Saya kehilangan Rasulallah Saw. ketika tidur, saya berdiri mencari beliau. Maka jatuh tangan saya (terpegang oleh tangan saya) pangkal tumit beliau. Ketika beliau selesai sembahyang, berkata kepada saya, ‘Datang kepadamu setanmu’ ”. Kata mereka, hadis ini membuktikan, bersentuh antara lelaki dan wanita ,bukan muhrim, tidak membatalkan wudu.

Imam Nawawi, dalam Syarah Muslim jilid 4 hal.229-230 ketika mengomentari hadis ini berkata, “Dan menurut fatwa jumhur ulama (para ulama umumnya), bersentuh wanita itu membatalkan wudu. Mereka (para ulama), menerangkan hadis ini, Nabi Muhamad Saw. menyentuh siti Aisyah dibalik kain, karenanya hadis ini bukan sebagai dalil atau bukti atas tidak batalnya wudu apabila menyentuh kulit wanita. Begitu pula, hadis ini ada Ihtimal (kemungkinan/ boleh jadi  didalamnya). Tidak disebutkan, dalam hadis ini antara tangan Nabi dan kulit siti Aisyah, yang disebutkan dalam hadis ini hanya menyingkirkan kaki siti Aisyah. Boleh jadi, Nabi Saw. menyingkirkan kaki siti Aisyah, dibalik kain atau dibalik kaus kaki”.

Adapun, dalam Syarah Muslim jilid 2, hal.33, Imam Nawawi mengomentari hadis terakhir ini, ”Dan jawaban atas hadis Aisyah ini, tentang jatuh tangan beliau ketumit Nabi Saw., hal itu boleh jadi berdinding/tertutup dengan kain”. Hadis yang ihtimal, menurut usul fiqih tidak boleh dipakai untuk dalil. 

 

Kesimpulan:

Yang membatalkan wudu: Bersentuh antara kulit lelaki dan kulit wanita yang bukan muhrim. Muhrim ialah, wanita atau lelaki yang ada hubungan nasab dan tidak boleh dikawini seperti; Anak, cucu, orang tua, saudara, bibi, paman   keponakan, kakek, nenek dan mertua. Info: istri atau suami tidak termasuk muhrim, karena tidak ada hubungan nasab dan boleh dikawin.        

Yang tidak membatalkan wudu: Bersentuh dengan muhrim atau dengan anak kecil yang belum baligh, menyentuh rambut, gigi dan kuku. Bersentuh antara lelaki dan wanita, dengan memakai kain pembatas. Wallahu’alam.

Silahkan baca uraian berikutnya.