Keturunan yang dijuluki Syarif/Sayid atau Syarifah/Sayidah

Keturunan yang dijuluki Syarif/Sayid atau Syarifah/ Sayidah 

Nabi shalllahu'alaihiwasallam memuliakan anaknya Fathimah r.a. sebagai penerus nasabnya, sudah sering diceritakan dalam sejarah. Jadi jelas, nasab keturunan Rasulallah shalllahu'alaihiwasallam pada dasarnya semua keturunan Ahlul Bait Rasulallah shalllahu'alaihiwasallam, khususnya adalah, yang dari keturunan Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallah‘anhuma. Bukan dari garis keturunan dua orang saudara perempuan mereka berdua, walaupun semuanya ini adalah putri-putri Siti Fathimah binti Rasulallah shalllahu'alaihiwasallam, kepada mereka diharamkan menerima sedekah/zakat.

 

Ketentuan seperti itu, berdasarkan beberapa hadis berikut ini;

*Dari Jabir r.a. yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam Mustadraknya dan oleh Abu Ya’la dalam Musnad-nya. Menurut hadis tersebut, Siti Fathimah r.a. menuturkan bahwa ayahnya (Rasulallah shalllahu'alaihiwasallam) pernah berkata, “Setiap orang dari anak Adam (yang dilahirkan oleh seorang ibu) termasuk di dalam suatu ‘ashbah (kelompok dari satu keturunan), kecuali dua orang putra (Siti) Fathimah. Akulah wali dan ashobah mereka berdua”. Yang dimaksud dua orang putra Siti Fathimah di sini yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Juga dalam hadis lain, Rasul shalllahu'alaihiwasallam pernah bersabda, “Semua anak Adam bernasab kepada orangtua lelaki (ayah mereka), kecuali anak-anak Fathimah (Al-Hasan dan Al-Husain). Aku lah ayah mereka dan akulah yang menurunkan mereka”.

 

*Dua hadis diatas, diperkuat dengan sabda Rasulallah shalllahu'alaihiwasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitabnya Al-Ahkam dan Imam Muslim dalam kitab-nya Al-Imarah, yang mana beliau shalllahu'alaihiwasallam menyatakan, “Dua orang puteraku ini (beliau sambil menunjuk pada Al-Hasan dan Al-Husain) adalah Imam, baik di saat mereka sedang duduk atau pun sedang berdiri ”. 

 

*Beliau shalllahu'alaihiwasallam juga bersabda; “Keturunanku adalah dari anak perempuanku, Fathimah.” Atau hadis dari Umar bin Khatab r.a., Aku mendengar Rasulullah-shalllahu'alaihiwasallam-bersabda, “Semua anak dari perempuan, bernasab kepada ayah mereka, kecuali yang dilahirkan Fathimah. Akulah ayah mereka”. (Kifayah at-Thalib, hal. 381 oleh Allamah al-Kanji).

 

*Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah al-Anshari r.a., Rasulullah shalllahu'alaihi wa sallam bersabda, “Allah azza wajalla menjadikan keturunanku dalam sulbi Ali bin Abi Thalib”. (Kifayah al-Thalib karya Allamah Kanji [Muhamad bin Yusuf al-Syafi’i]; Ibnu Hajar al-Makki dalam al-Shawaiq al-Muhriqah, hal.79 &94, dari At-Thabrani dari Jabir bin Abdulah al-Anshari; Riwayat Khatib al-Khawarizmi dalam Manaqib Ibnu Abbas).

 

*Pada kesempatan lain, ketika Nabi shalllahu'alaihiwasallam sedang duduk dengan Abbas, Ali datang menemui Rasul shalllahu'alaihiwasallam. Setelah menjawab salam Ali, lalu Rasul shalllahu'alaihiwasallam merangkul dan mencium kening Ali. Melihat ini, Abbas bertanya pada Rasulallah, ’Apakah anda mencintainya’? Jawab Rasul-shalllahu'alaihiwasallam-, ‘....Allah menjadikan keturunanku dalam sulbi orang ini (yakni Ali)’. (At-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir).

 

*Begitu pula, sabda Rasulallah shalllahu'alaihiwasallam, “Setiap hasab dan nasab terputus pada hari kiamat kecuali hasab dan nasabku”. (Allamah al-Kanji dalam Kifayah at-Thalib, hal.380, at-Thabari dalam Tarjamah al-Hasan; Sulaiman Hanafi dalam Yanabi al-Mawaddah; Jalaluddin as-Suyuthi dalam Ihya al-Mayyit fi Fadhail Ahl Bayt; Abu Bakar bin Syihabuddin dalam Rasyfah al-Shadi fi Bahr Fadhail Bani al- Nabi al-Hadi, bab 3, cetakan Mesir; Ibnu Hajar Haitami dalam al-Shawaiq al- Muhriqah, Bab 9, Pasal 8, hadis No. 17; dan lain-lain).

 

*Begitu pula,  dengan firman Allah Ta'aala dalam ayat mubahalah di Surah Ali Imrani [3]: 61. Peristiwa mubahalah terjadi pada tahun ke-10 H. Kejadian ini berkenaan dengan datangnya utusan kaum Nasrani dari daerah Najran. Maksud para utusan ini adalah untuk menyanggah kebenaran berita-berita Al-Quran mengenai Nabi Isa 'alaihissalaam. Pembicaraan itu tidak menghasilkan per- setujuan apapun, selain kesepakatan bersama untuk bermohon kepada Allah Ta'aala untuk menurunkan kutukan dan siksa kepada pihak yang berdusta. Dalam hal itu, kedua belah pihak menentukan tempat dan waktu yang telah di setujui oleh kedua belah pihak.             

 

Ketika waktu yang ditentukan tiba, Rasulallah shalllahu'alaihiwasallam mengajak orang-orang yang terdekat yaitu kerabat beliau shalllahu'alaihi wa sallam yang dipandang paling mulia dan terhormat. Rasulallah shalllahu 'alaihi wasallam berjalan menuju tempat tersebut dengan menggendong Al-Husain r.a. yang masih kanak-kanak dan menggandeng Al-Hasan r.a. yang sudah agak besar. Dibelakang beliau shalllahu'alaihiwasallam. berjalan Fathimah r.a. dengn kain kerudung, sedangkan Imam Ali k.w. berjalan di belakangnya. Beliau shalllahu'alaihiwasallam bertemu dengan Kaum Nasrani tersebut sambil bersabda: “Mereka ini adalah anak-anak kami, diri kami, dan wanita kami, maka panggillah anak- anak  kamu, diri kamu dan wanita-wanita kamu, kemudian mari kita ber mubahalah kepada Allah dan minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta”.

 

Menurut para ahli tafsir dan hadis, yang dimaksud kata anak-anak kami dalam ayat diatas ialah Al-Hasan dan Al-Husain r.a., yang di maksud wanita-wanita kami adalah Siti Fathimah r.a. dan yang dimaksud diri-diri kami dalam ayat tersebut yaitu Rasulallah shalllahu'alaihiwasallam dan Imam Ali k.w..

Masalah ini dapat dirujuk, di antaranya dalam;

(Sahih Muslim; Al-Fadhail, bab Fadhail Ali bin Abi Thalib, jilid 2 hal.360 cet. Isa Al-Halabi; Syarah An-Nawawi jilid 15 hal. 176 cet.Mesir 

Sahih At- Tirmidzi, jilid 4 hal. 293, hadis ke 3085, jilid 5 hal.301 hadis ke 3808

Al- Mustadrak Al-Hakim, jilid 3, hal.150; Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 1 hal.185 cet. Al-Maimaniyah, jilid 3 hal.97 hadis ke 1608, cet. Darul Ma’arif 

Tafsir Ath- Thabari jilid 3, hal.299, 330, 301, jilid 3 hal.192 cet. Al-Maimaniyah Mesir

Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, hal.370-371 

Tafsir Al-Qurthubi jilid 4 hal. 104

Kifayah Ath- Thalib oleh Al-kanji Asy-Syafi’i hal. 54, 85, 142 cet. Al-Haidariyah, hal.13, 28, 29, 55, 56 cet. Al-Ghira

Ahkamul Qur’an oleh Ibnu Al-‘Arabi jilid 1 hal. 275 cet.kedua Al-Halabi, jilid 1 hal.115, cet. As-Sa’adah Mesir

Jami’ul Ushul oleh Ibnu Atsir, jilid 9 hal. 470). Dan lainnya.

 

Kalimat-kalimat hadis tersebut menunjukkan, bahwa  Rasul shalllahu'alaihi wa sallam telah mengkhususkan pengelompokan Al-Hasan dan Al-Husain rhodiyallahuánhuma sebagai keturunan beliau sendiri, meski pun keduanya adalah putra pasangan Imam Ali bin Abi Thalib dan Siti Fathimah binti Muhamad shalllahu'alaihiwasallam.

 

Adapun, dua orang saudara perempuan Al-Hasan dan Al-Husain yaitu Siti Zainab dan Siti Ummu Kaltsum-radhiyallahu'anhuma-anak-anak mereka berdua ini, dikecualikan dari pengelompokan nasab dengan Rasulallah shalllahu 'alaihiwasallam, karena anak-anak dari dua orang putri Siti Fathimah r.a. ini akan bernasab kepada ayahnya (suami dua orang putri Siti Fathimah) masing-masing yang bukan dari keluarga Ahlul-Bait.

 

Ketentuan Rasulallah itu ditetapkan oleh beliau shalllahu'alaihiwasallam semasa hidupnya. Itu lah, sebabnya kaum salaf (kaum dahulu) dan khalaf (kaum belakangan) memandang anak lelaki seseorang syarifah (wanita dari keturunan Rasulallah shalllahu'alaihiwasallam) tidak dapat disebut syarif atau sayid, jika ayahnya bukan dari golongan Ahlul-Bait (keturunan) Rasulallah shalllahu'alaihi wasallam.

Karena itu, Rasulallah shalllahu'alaihiwasalam menetapkn kekhususan tersebut hanya berlaku bagi dua orang putra Siti Fathimah r.a. dan tidak berlaku bagi anak-anak yang dilahirkan oleh putri-putri Rasulallah shalllahu'alaihi wa sallam selain Siti Fathimah r.a.

Wallahua'lam.

Silahkan baca kajian selanjutnya