Nama para ulama pengeritik Syeikh Al-Albani

Nama para ulama pengeritik Al-Albani

**Murid Abdul Aziz bin Baz ,Muhamad bin Saleh al-Utsaimin, (ulama  kelompok Wahabi)–dalam kitabnya Syarh al-Aqidah al-Wasithiyah hal. 638 cet. Riyadh Dar al-Tsurayya, 2003–menyatakan,

“Ada seorang laki-laki dewasa ini (yang dimaksud Albani), yang tidak memiliki pengetahuan agama sama sekali, mengatakan, ‘bahwa azan Jum'at yang pertama adalah bid‘ah, karena tidak dikenal pada masa Rasul dan kita harus membatasi pada azan kedua saja.’ Kita katakan pada laki-laki tersebut, ‘sesungguhnya sunnahnya Usman r.a, sunnah yang harus di ikuti apabila tidak menyalahi sunah Rasul Saw. dan tidak di tentang oleh seorang pun dari kalangan sahabat yang lebih mengetahui dan lebih memiliki ghirah terhadap agama Allah dari pada kamu (Albani). Usman r.a. termasuk Khulafaur Rasyidin, yang memperoleh pentunjuk dan di perintahkan   oleh Rasullah Saw. untuk di-ikuti”.

 

**Kritik lain datang dari sarjana ahli hadis asal India, Habib al-Rahman al-A‘zami. Ia secara khusus menulis kitab berjudul, Al-Bani Shudhudhuh wa Akhta’uh (Kekhilafan dan Kesalahan Albani) dalam empat jilid.

 

**Sarjana Syria, bernama Muhamad Said Ramadan al-Buuti, rahimahullah. Kritiknya kepada Albani dia sampaikan dalam dua kitab klasiknya yang berjudul, al-Lamadhhabiyya Akhtaru Bid‘atin Tuhad-didu al-Syari‘ah al- Islamiyah dan al-Salafiya Marhalatun Zamaniyatun.

 

**Sarjana hadis dari Marokko ,Abdallah ibn Muhamad ibn al-Siddiq al- Ghumari, kitab-kitabnya berjudul,  Irgham al-Mubtadi al-Ghabi bi Jawaz al-Tawassul bi al-Nabi fi al-Radd ala al-Albani al-Wabi,  al-Qawl al-Muqni fi al-Radd ala al-Albani al-Mubtadi dan Itqan al-Sun‘a fi Tahqiq Ma‘na al-Bid‘a.

 

**Sarjana hadis dari Syria ,Abdal-Fattah Abu Ghudda, judul kitabnya Radd ala Abatil wa Iftira’at Nasir al-Albani wa Sahibihi Sabiqan Zuhayr al-Shawish wa Mu’azirihima.

 

**Sarjana hadis dari Mesir ,Muhamad Awwama,  kitabnya berjudul  Adab al- Ikhtilaf.

 

**Sarjana Mesir ,Mahmud Said Mamduh, kitab-kitabnya berjudul, Wusul al- Tahani bi Ithbat Sunniyyat al-Subha wa al-Radd ala al-Albani dan Tanbih al- Muslim ila Ta‘addi al-Albani ala Shohih Muslim.

 

**Sarjana hadis dari Saudi Arabia ,Ismail ibn Muhamad al-Ansar, kitab-kitab nya berjudul, Ta‘aqqubat ala Silsilat al-Ahadith al-Da‘ifa wa al-Mawdu‘a li al-Albani; Tashih Sholat al-Tarawih Ishrina Rak‘atan wa al-Radd ‘ala al-Albani fi Tad‘ifih; dan Ibahat al-Tahalli bi al-Dhahab al-Muhallaq li al-Nisa’ wa al- Radd ‘ala al-Albani fi Tahrimih.

 

**Sarjana Syria Badr al-Din Hasan Diab bukunya berjudul Anwar al-Masabih ‘ala Zulumat al-Albani fi Sholat al-Tarawih.

 

**Direktur dari Pensubsidian Keagamaan di Dubai ,Isa ibn Abdallah ibn Mani al-Himyari, kitab-kitabnya yang berjudul, al-I‘lam bi Istihbab Shadd al-Rihal li Ziyarati Qabri Khayr al-Anam dan al-Bid‘a Al-Hasana Aslun Min Usul al-Tashri.

 

**Menteri Agama dan Subsidi dari Arab Emiraat ,Sheikh Muhamad ibn Ahmad al-Khazraji, menulis artikel al-Albani Tatar- rufatuh.

 

**Sarjana dari Syria ,Firas Muhamad Walid Ways, dalam edisinya yang berjudul  Ibn al-Mulaqqin’s Sunniyyat al-Jumu‘a al-Qabliyya.

 

**Sarjana Syria ,Samer Islambuli, judul kitabnya  al-Ahad, al-Ijma‘, al-Naskh.

 

**Sarjana Jordania ,As‘ad Salim Tayyim, judul kitabnya Bayan Awham al-Albani fi Tahqiqihi li Kitab Fadl al-Sholat ‘ala al-Nabi.

 

**Sarjana Jordania ,Hasan Ali al-Saqqaf, menulis dua jilid yang berjudul Tanaqudat al-Albani al-Wadiha fi ma Waqa‘a fi Tashih al-Ahadith wa Tad‘ifiha min Akhta’ wa Ghaltat dan tulisan-tulisannya yang lain ialah;

Ihtijaj al-Kha’ib bi ‘Ibarat man Idda‘a al-Ijma‘ fa Huwa Kadhib

al-Qawl al-Thabtu fi Siyami Yawmal-Sabt

al-Lajif al-Dhu‘af  li al-Mutala‘ib bi Ahkam al-I‘tikaf

Shohih Sifat Sholat al-Nabi Sallallahu ‘alayhi wa Sallam, I‘lam al-Kha’id bi Tahrim al-Qur’an ‘ala al-Junub wa al-Ha’id; Talqih al-Fuhum al-‘Aliya

Shohih Sharh al-‘Aqida al-Tahawiyya

Dan masih banyak lagi para ulama yang mengiritik Syeikh Albani.

Wallahu'alam.

 

Kami cantumkan dan nukil di site ini sebagian judul kitab dan nama para ulama–yang mengeritik akidah atau keyakinan ulama golongan wahabi/salafi dan pengikutnya–bukan ingin mencari kesalahan lawan atau membongkar rahasia kekurangannya, tetapi yang kami sesalkan dan sayangkan, golongan wahabi/salafi ini sangat fanatik kepada ulama kelompoknya sendiri. Karenanya, sering mensesatkan, mencela, mengkafirkan para ulama atau muslimin selain mazhabnya. Mereka merasa yang paling pandai, paling murni dalam menjalankan syari’at Islam! Semoga kita semua diberi hidayah. Aamiin

 

Silahkan ikuti kajian berikutnya