Adab berziarah

Adab berziarah

Adapun, adab berziarah ke kuburan kaum Muslim yang diajarkan Rasulallah Saw, Menghadapkan wajah ke kuburan, kemudian memberi salam dan berdoa. Tetapi, kaum Wahabi-Salafi yang menjaga di sekitar makam Rasulallah Saw. sering membentak para peziarah agar waktu berdoa harus menghadap ke kiblat. Padahal, beberapa fatwa ulama berikut ini, yang mengatakan tidak harus menghadap kiblat:

  • Ketika Imam Malik didalam masjid Nabawi ditanya oleh Khalifah Abu Jakfar Al-Manshur mengenai apakah harus menghadap kiblat kala berdoa di depan pusara Rasulallah Saw. Imam Malik menjawab, “Mengapa anda memalingkan muka dari Beliau Saw., padahal Beliau Saw. adalah wasilah (penghubung) anda dan wasilah bapak anda, Adam a.s.. Hadapkanlah wajah anda kepada Beliau Saw. dan mohonlah syafa’at Beliau Saw.. Beliau Saw. pasti akan memberi syafa’at kepada anda di sisi Allah Swt., sebagaimana firmanNya (An-Nisa [4]:64),‘Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya (lalu segera) datang kepadamu (Muhamad Saw.), lalu memohon ampun kepada Allah,dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lgi Maha Penyayang’ (Lihat, Al-Qadhi Iyadh, Al-Ma‘ruf Bisy-Syifa Fit-Ta‘rif pada bab Ziarah.)
  • Ibnu Taimiyah dalam Iqtidhaus-Shiratil Mustaqim397 menuturkan apa yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Wahab mengenai Imam Malik bin Anas: “Tiap saat ia (Imam Malik) mengucapkan salam kepada Nabi Saw., ia berdiri dan menghadapkan wajahnya ke arah pusara Nabi Saw., tidak kearah kiblat. Ia mendekat, mengucapkan salam dan berdoa. Tetapi tidak menyentuh pusara dengan tangannya.”
  • Imam Nawawi didalam kitabnya yang berjudul Al-Idhah Fi Babiz-Ziyarahmengetengahkan juga kisah itu. Demikian pula didalam Al-Majmu jilid VIII hal.272. 
  • Al-Khufaji dalam Syarhusy-Syifa menyebutkan, As-Sabki berkata, “Sahabat-sahabat kami menyatakan, adalah mustahab jika orang pada saat datang berziarah ke pusara Rasulallah Saw. menghadapkan wajah kepadanya (Rasul Saw.) dan membelakangi Kiblat. Kemudian, mengucapkan salam kepada beliau Saw. dan para ahlul bait, serta para sahabatnya. Lalu, mendatangi pusara dua orang sahabat Beliau Saw. (Abu Bakar dan Umar). Setelah itu, kembali ke tempat semula dan berdiri sambil berdoa”. (Syarhusy-Syifa, jilid III hal.398. Lihat pula  Mafahim Yajibu An Tushahhah karya As-Sayid Muhamad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama di Tanah Suci, Makkah). 

Tidak ditemukan keterangan dari para ulama salaf yang mengharamkan dan memvonis bi’dah dhalalah berziarah sambil berdoa menghadap makam Rasululah Saw., kecuali dari golongan Wahabi-Salafi. Lebih heran lagi, muthowik Wahabi di sekitar makam Rasulallah Saw. tidak berani melarang famili Raja Saud atau pejabat tinggi Saudi, yang ziarah di sana dan berdoa menghadap kemakam Beliau Saw. Mereka hanya berani melarang para pendatang dari jamaah haji.Wallahua'lam

Silahkan baca uraian selanjutnya