Tabarruk

Home

Daftar Isi

                                                                                                                                                                                                                     

Sebuah Pengantar Penulis

 • Larangan mensesatkan, mengkafrkan sesama muslimin

 

Siapa kelompok Wahabi-Salafi dan bagaimana fahamnya?

 • Riwayat singkat Muhamad Ibnu Abdul Wahab
 • Konsep-konsep ajaran Muhamad bin Abdul Wahab
 • Riwayat singkat Ibnu Taimiyah
 • Konsep-konsep ajaran Ibnu Taimiyah
 • Risalah Ad-Dzahabi kepada Ibnu Taimiyah
 • Tauhid dan Syirik versi Wahabi-Salafi
 • Penentangan terhadap Muhamad bin Abdul Wahab
 • Mengafirkan Kaum Muslimin Non-Wahabi-Salafi
 • Tauhid dan Syirik Versi Mazhab Wahabi-Salafi
 • Tauhid Rububiyah
 • Tauhid Uluhiyah
 • Tolok ukur Tauhid dan Syirik
 • Tajsim (penjasmanian) dan Tasybih (penyerupaan)
 • Ayat Al-Quran dan hadis mutasyabihat yang ditakwil
 • Pengajuan dalil kaum Mujassimah dan jawabannya
 • Berdoa tangan menengadah keatas, sebagai bukti Allah Swt.

bersemayam diatas

 • Kesimpulan singkat
 • Siapakah Syeikh Muhamad Nashiruddin Al-Albani?
 • Fatwa-fatwa Albani yang berlawanan dengan para Salaf
 • Nama para ulama pengeritik Syeikh Al-Albani
 • Siapakah yang layak menyandang gelar ‘ahli hadis’?

 

Bermazhab Itu Bid‘ah?

 • Fatwa Heboh Syaikh Khajandi
 • Kehalalan dan Keharaman Taklid
 • Pembelaan Nashiruddin Albani kepada Syaikh  Khajandi
 • Tidak boleh mencari-cari ajaran keringanan dari ulama

    

Adakah Bid‘ah yang Tidak Sesat?

 • Batas antara Sunnah dan Bid‘ah
 • Bid‘ah yang Diamalkan Sahabat Nabi Saw.
 • Argumen Kaum Wahabi-Salafi
 • Tidak semua kata-kata ‘kullu’ , berarti semua/setiap
 • Mengqadha Shalat
 • Shalat Sunnah Qabliyah Jumat
 • Memegang Tongkat Waktu Berkhutbah
 • Mengangkat Tangan Kala Berdoa
 • Mengusap Wajah Setelah Berdoa
 • Berjabat Tangan Setelah Shalat
 • Mencium Tangan
 • Sahabat Saling MenciumTangan dan Kaki di antara Mereka
 • Mencium Tangan dan Kaki Ulama
 • Ciuman Orang Tua dan Anak
 • Mencium wajah orang yang telah wafat
 • Hadis-hadis yang Melarang Mencium tangan
 • Berdiri untuk Penghormatan
 • Awalan Sayidina atau Maulana untuk Nama Rasulallah Saw.
 • Dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya
 • Penggunaan Tasbih
 • Membaca Qunut dalam Shalat Shubuh
 • Tempat qunut (sesudah atau sebelum ruku’?)
 • Mengangkat tangan dan mengusap wajah waktu Qunut
 • Alasan orang yang membantah dan jawabannya

 

Sekelumit Macam-Macam Makalah

 • Batalkah wudu, menyentuh wanita bukan muhrim?
 • Beberapa dalil-dalil para imam
 • Dalil-dalil dari golongan yang membantah dan jawabannya
 • Kewajiban baca surah Al-Fatihah dalam sholat
 • Baca surah Al-Fatihah bagi makmum
 • Kewajiban membaca Basmalah di Awal surah Al-Fatihah
 • Tidak mengerak-gerakkan jari telunjuk ketika Tasyahud
 • Waktu mengangkat jari telunjuk
 • Menggerak-gerakkan jari makruh hukumnya
 • Dalil yang menggerak-gerakkan telunjuk dan jawabannya

 

Ziarah Kubur, Talkin dan Tahlil

 • Ziarah kubur bagi wanita
 • Adab berziarah
 • Dalil-dalil yang melarang ziarah kubur
 • Pahala pembacaan Al-Quran dan manfaatnya
 • Hadiah pahala baca Al-Quran untuk yang telah wafat.
 • Hadiah pahala selain dari bacaan Al-Quran
 • Dalil kelompok pengingkar hadiah pahala bagi mayat
 • Manfaat dari doa
 • Kehidupan ruh manusia setelah wafat
 • Orang yang telah wafat, bisa berdoa
 • Bid‘ahkah Talkin?
 • Tahlil/Yasinan
 • Celaan golongan Pengingkar
 • Haul ala Wahabi
 • Membangun masjid disisi kuburan 
 • Memberi Penerangan, Membangun (Kubbah) di atas kuburan  

 

Argumen Kumpulan Majlis Zikir

 • Dalil-dalil zikir, termasuk zikir secara jahar (agak keras)
 • Dalil-dalil yang mencela kumpulan zikir secara jahar

 

Wasitah/Tawasul dan Tabarruk     

 • Keharaman Tawasul Versi Wahabi-Salafi
 • Al-Quran dan Hadis Memerintahkan Bertawasul
 • Tawasul melalui Asmaul Husna
 • Tawasul melalui Amal Saleh
 • Tawasul melalui Doa Rasul
 • Tawasul melalui Doa Saudara Mukmin
 • Tawasul melalui Diri Para Nabi dan Hamba Saleh
 • Tawasul melalui Kedudukan dan Keagungan Hamba Saleh
 • Nabi Adam a.s. bertawasul kepada Rasulallah Saw
 • Bertawasul kepada Rasulallah Saw. setelah Wafatnya
 • Tawasul hanya menyebut nama Muhamad Saw

TABARUK

 • Meraih Ridha Allah Dengan Ngalap Barokah
 • Berkah dan Tabaruk dalam Al-Quran
 • Sahabat Nabi Saw. pun Bertabaruk
 • Tabaruk dari Bekas Air Wudu Nabi Saw.
 • Tabaruk anak-anak para Sahabat kepada Nabi Saw.
 • Tabaruk dari Air Sisa Minum Nabi Saw
 • Tabaruk dari Keringat, Rambut dan Kuku Nabi Saw
 • Tabaruk dari Gelas dan Piring  Nabi Saw
 • Tabaruk para Sahabat dari Bekas Sentuhan Nabi Saw
 • Tabaruk dari Peninggalan Nabi Saw
 • Tabaruk dari Tempat Shalat Nabi Saw
 • Tabaruk dari Pusara  Rasulallah Saw
 • Jenazah dan Pusara Ulama yang Diambil Berkah
 • Tabaruk Haram Versi Wahabi-Salafi

 

Memperingati Hari-Hari Allah   

 • Maulidan dan Rajaban
 • Peringatan Maulid, Menghidupkan Rasa Cinta
 • Pendapat (Fatwa) Para Pakar Islam
 • Berdiri waktu pembacaan Maulid
 • Mengagungkan Nabi Muhamad Saw
 • Syair-syair untuk Nabi Saw
 • Rasulallah Insan Kamil

 

Amalan-Amalan Bulan Sya’ban & Rajab

 • Keterangan mengenai bulan (nishfu) Sya’ban dan Rajab
 • Nishfu Sya’ban
 • Dalil-dalil dari Kelompok Pengingkar
 • Pengakuan Ibnu Taimiyah
 • Kemuliaan Bulan Rajab

 

Keturunan Ahlul Bait Rasulallah Telah Punah?

 • Siapakah Ahlul Bait?
 • Bolehkah Keturunan Nabi Saw. Menerima Zakat?
 • Hadis Al-Kisa’
 • Pengertian mengenai kata dzurriyat (keturunan)
 • Keturunan yang dijuluki Syarif/Sayid atau Syarifah/Sayidah 
 • Kewajiban Mencintai Ahlul Bait
 • Ibnu Taimiyah, mengenai hak-hak ahlul bait
 • Hadis Tsaqalain (dua bekal berat) dan hadis Safinah
 • Membantah syubhat lafaz ‘Bihi’ dalam kalimat hadis tsaqalain
 • Sanggahan Imam Tirmidzi mengenai hadis Safinah
 • Jawaban para ulama terhadap pendapat imam Tirmidzi
 • Tuduhan Kepunahan Ahlul Bait
 • Sekelumit sejarah dinasti Bani-Umayah/Abbasiyah
 • Bantahan Syaikh Segaf terhadap Syaikh Ali Tantawi
 • Imam Al-Mahdi
 • Hadis-hadis mengenai Imam Mahdi 
 • Hadis dari Cucu Rasulallah yang Keenam
 • Pengakuan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz
 • Habib Ali Kwitang Menurut HAMKA
 • Peran Bangsa Arab ,Alawiyin, di Nusantara  
 • Tulisan-tulisan para sejarawan dalam penyebaran

     Islam di Indonesia dan negeri Timur lainnya

 • Walisongo: Para Sayid Tanah Jawa dan Ajarannya
 • Nama-nama Walisongo dan silsilah mereka
 • Para pelopor dakwah Islam di Nusantara, selain Walisongo

                                                                  

Sekelumit mengenai keluarga Rasulallah Saw, Abdul  Muthalib, Abu Thalib, Abdullah, dan Aminah

 • Abdul Muthalib dan kisah pasukan Gajah
 • Apakah Orang Tua Rasulallah Saw. kafir ?
 • Dalil-dalil golongan Pengingkar
 • Riwayat mengenai Abu Thalib menurut pakar Ulama
 • Syair-syair Abu Thalib
 • Kesimpulan Singkat

 

i